Legitymacja studencka

Autorka: Małgorzata Poszwa

Każda osoba studiująca otrzymuje legitymację studencką, czyli dokument poświadczający posiadanie praw studenta. To dzięki posiadaniu tego dokumentu możemy korzystać z licznych zniżek, np. w komunikacji miejskiej, transporcie publicznym czy kinach.  

Legitymacja studencka, zgodnie z przepisami rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (dalej jako ,,rozporządzenie”), jest wydawana w formie elektronicznej karty procesorowej, a dodatkowo, studentowi posiadającemu numer PESEL na jego wniosek, może być wydawana w formie dokumentu elektronicznego przechowywanego i okazywanego przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, zwanego dalej „mLegitymacją studencką”. W tej kwestii niedługo zajdzie zmiana, zgodnie z którą legitymacja studencka będzie domyślnie wydawana w postaci dokumentu mobilnego, jeśli student posiada numer PESEL, a w postaci elektronicznej karty procesorowej studentom, którzy nie posiadają numer PESEL bądź na wniosek zainteresowanego studenta. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej jako ,,ustawa”), to uczelnia wydaje studentowi legitymację studencką. Uczelnia, w której student zagranicznej uczelni odbywa część studiów, wydaje temu studentowi, na jego wniosek, legitymację studencką. Ustawa przewiduje także możliwość wydania przez polską uczelnię legitymacji studenckiej studentowi uczelni zagranicznej, który odbywa w Polsce część studiów – dzieje się to na jego wniosek. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie studiów, opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.   

Raz wydana legitymacja studencka wymaga oczywiście cyklicznego przedłużania jej ważności. Należy robić to co semestr, poprzez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w  kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu – dokonuje się tego najczęściej w dziekanacie bądź sekretariacie uczelni.  

Legitymacja studencka zachowuje swoją ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów. mLegitymacja studencka jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej. 

Czy w związku z powyższym, po ukończeniu studiów I stopnia, nawet chcąc kontynuować naukę na tej samej uczelni, trzeba oddać legitymację studencką? 

Zgodnie z art. 109 ustawy, osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4. Oznacza to, że po ukończeniu studiów I stopnia, uczelnia nie może żądać od osób studiujących zwrotu legitymacji studenckiej, ponieważ osoby takie zachowują prawa studenta do 31 październik roku, w którym zdały egzamin dyplomowy, a legitymacja studencka jest dokumentem posiadanie tych praw potwierdzającym. Absolwentom studiów I stopnia nie przysługuje prawo do otrzymywania pomocy materialnej od uczelni, jednak mają oni prawo korzystać np. ze zniżek na komunikację miejską czy transport publiczny. 

Skip to content