Rola samorządu studenckiego w budowaniu systemu wsparcia studentów

Autorka: Iwona Gadomska

System wsparcia studentów powinien funkcjonować kompleksowo w każdej uczelni. Składowymi systemu są pracownicy uczelni, którzy sprawują pieczę nad wieloma istotnymi kwestiami związanymi z rozwojem studentów oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie roku, których zadaniem jest utrzymanie kontaktu ze studentami i udzielanie pomocy w odpowiedzi na zgłaszane problemy. Jednocześnie system wsparcia studentów opiera się na działaniach nauczycieli akademickich, wspierających studentów poprzez angażowanie w działalność naukową, społeczną oraz konsultacje. Wsparcie studentów to również zapewniana pomoc materialna, a także pomoc ze strony samorządu studenckiego, którego prowadzi różnorodne działania w tym celu.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni, co w praktyce oznacza reprezentowanie studentów, m.in. przed władzami uczelni. Samorząd studencki kojarzy się z organizacją licznych wydarzeń, takich jak szkolenia, wyjazdy integracyjne oraz juwenalia. Jednak poza działalnością kulturalną i społeczną, organ reprezentujący wszystkich studentów ma wiele zadań, które wymagają szczegółowej analizy, konsultacji oraz mnóstwa godzin poświęconych na tworzenie różnego rodzaju dokumentacji. Rolą samorządu studenckiego jest niesienie pomocy studentom oraz wsparcie ich w przypadku pojawiających się problemów na uczelni.

Samorząd studencki działa za pomocą organów, które mają za zadanie, między innymi włączanie się w tworzenie odpowiednio funkcjonującego systemu wsparcia studentów. Niejednokrotnie przedstawiciele studentów zabiegają o poszanowanie praw każdego ze studentów wśród władz uczelni, pracowników administracyjnych i nauczycieli

akademickich. Wszelkie problemy lub nadużycia zgłoszone przez studentów są rozwiązywane zgodnie z wdrożonym na uczelni systemem. Analogicznie jest w przypadku wsparcia studentów podczas zabiegania o dodatkowe możliwości i poprawę kwestii, które nie działają właściwie. Przykładem takowych działań jest złożenie wniosku o zapewnienie odpowiedniej strefy odpoczynku i nauki, gdzie studenci mogą spędzać czas pomiędzy zajęciami, pracować w grupie lub spożyć posiłek.

Jednocześnie najistotniejszą rolą samorządu studenckiego jest wsparcie i pomoc studentom w życiu codziennym na uczelni. Jednymi z podejmowanych działań są: uzgadnianie treści regulaminów studiów oraz świadczeń oraz zabieganie o zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla studentów. Samorząd odgrywa niezwykle ważną rolę w budowaniu systemu wsparcia, poprzez udzielanie rad we wszystkich sprawach związanych z tokiem studiów i procesem kształcenia, ale również służy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością kół naukowych i organizacji studenckich, a także przy wypełnianiu formalności dotyczących wniosków o pomoc materialną. Studenci mogą korzystać z wielu różnych form wsparcia, które oferuje samorząd studencki i inne istniejące na uczelni instytucje. Najczęściej zgłoszenia dotyczą nieodpowiedniego sposobu prowadzenia zajęć oraz utrudnionego kontaktu z nauczycielami akademickimi.

Każdy problem, który pojawia się na uczelni można skonsultować z samorządem studenckim. Przedstawiciele samorządu udzielają rad i wspierają studentów, korzystając ze swoich doświadczeń, zorientowania w strukturze uczelni i wśród pracowników oraz znajomości sposobów rozwiązywania kwestii niejasnych lub kontrowersyjnych. Za jeden z przykładów można uznać trudności lub niepewność podczas ubiegania się o stypendium socjalne. Przedstawiciele samorządu studenckiego są w stałym kontakcie z władzami rektorskimi, dziekańskimi, nauczycielami akademickimi oraz pracownikami administracyjnymi, dlatego też z większą łatwością mogą skonsultować zgłoszenia bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za dane działanie lub zaznajomioną w zakresie sprawy. Droga rozwiązywania problemów staje się znacznie krótsza, a co najważniejsze sposób załatwiania tego typu spraw jest sprawdzony i zgodny z zasadami panującymi na uczelni.

Warto korzystać z możliwości, jakie daje samorząd studencki poprzez wsparcie studentów w każdej sytuacji.

Skip to content