Praca w komisji stypendialnej – jakie daje korzyści?

Autor: r.pr. Marek Konieczny

Wnioski o stypendia co do zasady rozpatruje rektor (lub upoważnieni pracownicy), ale większość uczelni korzysta z możliwości powołania komisji stypendialnych, które przejmują kompetencje przyznawania świadczeń dla studentów.

W komisji stypendialnej ponad połowę stanowią studenci. Działalność ta zazwyczaj nie wiąże się z wynagrodzeniem, wymaga natomiast dużych nakładów pracy. Jest dodatkowo mało wdzięcznym zajęciem, ponieważ członkowie komisji stypendialnych spotykają się z rozczarowaniem studentów, którzy nie otrzymali stypendium lub otrzymali je w niższej wysokości.

Ponieważ przyznanie stypendium jak i jego odmowa następują w drodze decyzji administracyjnej, to praca komisji musi się opierać o sformalizowane postępowanie administracyjne – według przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, co może wymagać od studentów doszkalania się w tym zakresie.

Skoro działalność w komisji stypendialnej jest bezpłatna i wiąże się z szeregiem obowiązków i dużym stresem, to czy warto się w nią angażować? Oczywiście!

Komisja stypendialna pozwala poznać działanie organu administracji od środka. W ten sposób możemy naocznie poznać każdy etap postępowania administracyjnego, co może być bardzo pomocne, gdy przyjdzie nam załatwić coś w urzędzie.

Oczywiście praca w komisji najciekawsza może być dla studentów prawa czy administracji, ale również studenci innych kierunku mogą wykorzystać w pracy zawodowej zdobyte doświadczenie.

Przewodniczenie komisji, wiąże się m.in. z zarządzaniem zespołem, nadzorowaniem pracy poszczególnych członków komisji, planowaniem spotkań, wydruku decyzji i wielu innych czynności.

Praca w komisji stypendialnej wiąże się również ze współpracą z władzami uczelni, pracownikami odpowiedniego działu oraz prawnikami uczelni.

Często członkowie komisji uczestniczą również w opracowywaniu regulaminu świadczeń dla studentów.

Te wszystkie doświadczania mogą okazać się wyjątkowo przydatne w dalszym życiu. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie prac komisji stypendialnej, nie mogą być zastąpione wiedzą teoretyczną, dlatego działalność w komisji jest bardzo dobrą praktyką. Dodatkowym atutem jest poznanie nowych osób, które działają społecznie i na rzecz praw studenta.

Skip to content