Uczelnie w Polsce wobec prawa

Autorzy: Waldemar Wojna, Mateusz Niziołek Według danych z RAD-on z 2023 roku, na terenie Polski działa blisko 364 uczelni wyższych. Uczelnie w większości cechują się unikalnym podejściem do prowadzenia kształcenia w ramach kierunków studiów, realizacji badań czy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, mimo że istnieją pewne elementy, które są wspólne dla każdej z nich. Mowa tu … Dowiedz się więcej

Istotne dla studenta akty wewnętrzne uczelni

Autor: r.pr. Marek Konieczny Uczelnie cechuje duża autonomia, stąd szczegółowe uregulowanie praw studenta, organizacja roku akademickiego i przebieg studiów określane są w aktach wewnętrznych uczelni. W niniejszym artykule postaram się zwrócić uwagę na najważniejsze dokumenty, z którymi każdy student powinien się zapoznać. Regulamin studiów – na każdej uczelni akt ten reguluje prawa i obowiązki studenta, … Dowiedz się więcej

Ubezpieczenia zdrowotne

Autorka: Justyna Rokita Zasady ubezpieczenia zdrowotnego zostały uregulowane w przepisachustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 t.j. z późn. zm.). Zgodnie z jej brzmieniem, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na mocy którego mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej we wszystkich placówkach, które zawarły … Dowiedz się więcej

O plagiacie i systemie antyplagiatowym słów kilka

Autor: r.pr. Marek Konieczny Ostatnie lata to okres wyjątkowo dynamicznego rozwoju technologii mobilnych i zwiększania dostępności i użytkowości urządzeń multimedialnych. Nigdy wcześniej w historii nie było sytuacji w której każdy z nas nosił w kieszeni urządzenie dające mu natychmiastowy dostęp do ogromu materiałów, informacji i źródeł. Daje to ogromne możliwości, ale stwarza też pole do … Dowiedz się więcej

Egzamin dyplomowy

Autorka: Iwona Gadomska Zaliczone egzaminy i kolokwia, wystawione oceny to nie wszystko, co niezbędne do ukończenia w pełni studiów. Ostatnim etapem przez wiele lat była konieczność napisania pracy dyplomowej. Okres dyplomowania był zazwyczaj związany z dużym stresem studentów, którzy w celu ukończenia studiów zobowiązani byli złożyć pracę dyplomową, która kolejno była poddawana analizie i ocenie … Dowiedz się więcej

Skreślenie z listy studentów, egzamin poprawkowy, warunek, powtarzanie roku, powtarzanie przedmiotu – o co chodzi?

Autor: Bartosz Kasiński Niezdanie egzaminu to nie koniec świata, a na pewno nie koniec studiów. Od otrzymania negatywnej oceny z pierwszego terminu do skreślenia listy studentów jeszcze daleka droga, ale finałem nie musi być utrata statusu studenta. Jakie mamy zatem dostępne koła ratunkowe? Kiedy w indeksie pojawi się pierwsze 2.0 lub mało lubiany wpis nzal … Dowiedz się więcej

Wszystko co musisz wiedzieć o rekrutacji na studia

Autor: r.pr. Marek Konieczny Przyjęcie na studia następuje w drodze rekrutacji, potwierdzenia efektów uczenia się lub przeniesienia z innej uczelni. W niniejszym artykule zajmiemy się tą pierwszą i najpopularniejszą formą przyjęcia na studia – rekrutacją. Po pierwsze zacząć należy od określenia stopnia studiów, na które chcemy aplikować. Na studia I stopnia (np. licencjackie i inżynierskie) … Dowiedz się więcej

Struktura uczelni – rektor, senat, rada uczelni

Autor: Maciej Bień Rok akademicki 2018/19 jest szczególny, ze względu na wdrażanie reformy systemu szkolnictwa wyższego. Od 1 października 2018 r. w szerokim zakresie weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: PSWN), która zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie … Dowiedz się więcej

Działalność samorządów studenckich na rzecz praw studenta

Autor: r.pr. Marek Konieczny Korekta: Dominik Leżański Samorząd studencki, będący na podstawie art. 110 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm., dalej PSWN) wyłącznym reprezentantem studentów na uczelni, wśród szeregu kompetencji i obowiązków, ma również za zadanie promocję praw studenta, … Dowiedz się więcej

Rola samorządu studenckiego w budowaniu systemu wsparcia studentów

Autorka: Iwona Gadomska System wsparcia studentów powinien funkcjonować kompleksowo w każdej uczelni. Składowymi systemu są pracownicy uczelni, którzy sprawują pieczę nad wieloma istotnymi kwestiami związanymi z rozwojem studentów oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie roku, których zadaniem jest utrzymanie kontaktu ze studentami i udzielanie pomocy w odpowiedzi na zgłaszane problemy. Jednocześnie system wsparcia studentów … Dowiedz się więcej

Skip to content